Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Občianske združenie Pohotovostný pátrací tím, IČO: 523 674 28, sídlo: Novohorská 7489/2, 831 06 Bratislava-Rača (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom mobilnej aplikácie PATRO, v ktorej toto občianske združenie spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Príjemcovia osobných údajov

- partner zabezpečujúci chod mobilnej aplikácie PATRO Prevádzkovateľa,

- orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za využitia mobilnej aplikácie PATRO.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

- požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

- na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

- na prenosnosť osobných údajov,

- podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: info@patranie.org alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.